Pakutavad programmid > Kivimite ja mineraalide maailmas

Programmi info

Programmi pakkuja: Eesti Loodusmuuseum (koolid)
Programmi nimetus: Kivimite ja mineraalide maailmas
Programmi õpieesmärk: Praktiline tund, kus õpilased teevad ise erinevaid katseid ja määravad kivimeid ja mineraale. 1. suunata õpilasi vaatlema, võrdlema 2. arendada analüüsivõimet 3. seostada teooriat praktikaga: õpikust õpitu kinnistatakse läbi praktiliste ülesannete 4. õppeainete vaheliste seoste mõistmine: mineraalid kui keemilised elemendid
Seos riikliku õppekavaga: Väljavõte geograafia ainekavast põhikoolile:

2.3.4.2. Geoloogia
Õpitulemused:
........
5) selgitab kivimite murenemist, murendmaterjali ärakannet ja settimist ning sette- ja tardkivimite teket;
6) iseloomustab ja tunneb nii looduses kui ka pildil liiva, kruusa, savi, moreeni, graniiti, liivakivi, lubjakivi, põlevkivi ja kivisütt ning toob näiteid nende kasutamise kohta;

Õppesisu:
.... Kivimid ja nende teke
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
1) kivimite (liivakivi, lubjakivi, põlevkivi, kivisöe, graniidi) ja setete (liiva, kruusa, savi) kirjeldamine ning võrdlemine.
Toimumiskoht: Klassiruumis
Aktiivõppemeetodid: Aktiivõppemeetodid: 1.praktiline töö katsete läbiviimisel 2.diskussioon, arutelu, vestlus
Sihtrühma vanus: III kooliaste
Märkused: 1.muuseumitunnid algavad oktoobrist 2.paaristöö Õpilaste arv 24 Kestab 60 min Programm toimub loodusmuuseumis.
Keeled: Eesti keeles
Sisaldab tellitud bussi: ei
Toimumisaeg: 1. oktoober - 31. mai
Programmide arv: 30, vaba 20

Programmi tellimine


Soovituslik aeg, nädalapäev, vms. Muid kommentaare programmi korraldajale

Peale tellimist saadetakse kinnitus õpetaja e-mailile. Programmide toimumise aeg lepitakse kokku pärast registreerimist.

?>